آمار نشریات معتبر دانشگاه سمنان

آیین قدر دانشگاه سمنان-1401

قدردانی از دانشجویان و دانش آموختگان برتر در حوزه پژوهش و فناوری

انتشارات دانشگاه سمنان

لیست مجلات دانشگاه

آیین نجم سال 1401

آخرین اخبار دانشگاه

تقدیر از دو نشریه برتر دانشگاه در هفته پژوهش و فناوری

همزمان با هفته پژوهش و فناوری، نشریه "Mechanics Of Advanced Composite Structures " از میان نشریات انگلیسی و نشریه "مطالعات زبانی و بلاغی" از میان نشریات فارسی به عنوان نشریات برتر سال 1401 انتخاب شدند

آرشیو